תנאי שימוש

מבוא

מונחים ותנאים אלה חלים על השימוש באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים לתנאים אלה במלואם וללא סייג. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלה או כל חלק של תנאי שימוש אלה, אתה לא חייב להשתמש באתר זה.

אתה חייב להיות לפחות בן 18 [שמונה עשרה] שנים לשימוש באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, והסכמתך לתנאים והתניות אלו, הנך מתחייב ומצהיר שהנך לפחות בן 18 שנים.

רישיון לשימוש באתר

אלא אם נאמר אחרת, innovinet.co.il ו / או מורשים מטעמה מחזיקים בזכויות הקניין הרוחניות שפורסמו באתר אינטרנט ובחומרים המשמשים ב- innovinet.co.il. בכפוף לרישיון להלן, כל זכויות קניין הרוחניות יהיה שמורות.

אתה יכול להציג, להוריד לזיכרון המטמון בלבד תכנים ודפי הדפסה, קבצים או תוכן אחר מהאתר לשימוש אישי משלך, בכפוף למגבלות המפורטות להלן ובמקומות אחרים בתנאי שימוש אלה.

אינך רשאי:

 • לפרסם חומר מאתר זה באף הדפסה, תקשורת או מסמכים (כולל פרסום מחדש באתר אחר)
 • למכור, להשכיר או לתת רישיון משנה לחומר מהאתר;
 • להראות כל חומר מהאתר בציבור;
 • לשחזר, לשכפל, להעתיק או להשתמש באתר זה למטרה מסחרית;
 • לערוך או לשנות כל חומר באתר האינטרנט;
 • להפיץ חומר מאתר זה – מלבד תוכן שאושר במפורש ובכתב להפצה;
 • לפרסם או לשכפל חלק כלשהו של אתר זה על ידי השימוש בהצגה או screenscrapers.

שימוש קביל

אינך רשאי להשתמש באתר זה בכל דרך שגורמת או עלולה לגרום, נזק לאתר או פגיעה בזמינות או הנגישות של innovinet.co.il או בכל דרך שהיא בלתי חוקית, למטרת הונאה או כל מטרה מזיקה.

אינך רשאי להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב מ (או קשור ל) כל תוכנות ריגול, וירוסי מחשב, סוס טרויאני, תולעת, rootkit או תוכנת מחשב זדונית אחרת.

אתה מתחייב לא לנהל כל פעילות איסוף נתונים שיטתית או אוטומטית או אחרת בהקשר לאתר זה ללא הסכמתה המפורשת בכתב של innovinet.co.il.

זה כולל:

גרידה (scraping)
כריית נתונים
הפקת נתונים
קצירת נתונים
"מסגור" (הצגה)
"ספינינג" למאמר
אינך רשאי להשתמש באתר זה לכל מטרה הקשורה לשיווק ללא הסכמה בכתב המפורש של innovinet.co.il.

גישה מוגבלת

גישה לאזורים מסוימים של אתר אינטרנט זה מוגבלת. innovinet.co.il שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לאזורים מסוימים של אתר זה על פי שיקול דעתנו. innovinet.co.il עשויה לשנות מדיניות זו ללא הודעה מוקדמת.

אם innovinet.co.il מספקת לך שם משתמש וסיסמא על מנת לאפשר לך גישה לאזורים מוגבלים של אתר זה או לתוכן או לשירותים אחרים, עליך לוודא כי זיהוי המשתמש והסיסמה יישמרו בסוד. אתה לבדך אחראי לסיסמא ואבטחת זיהוי משתמש.

innovinet.co.il עשויה להשבית זיהוי משתמש וסיסמה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת או הסבר.

תוכן משתמש

בתנאים אלה, "תוכן המשתמש שלך" פירושו חומר (כולל: טקסט, תמונות, חומרי אודיו וידאו) שאתה שולח או מעלה לאתר הזה, לכל מטרה.

אתה מעניק לinnovinet.co.il רישיון עולמי, בלתי חוזר, לא בלעדי, ללא תמלוגים להשתמש, להעתיק, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את תוכן המשתמש שלך בכל אמצעי תקשורת קיים או עתידי. אתה גם מעניק לinnovinet.co.il זכות רישיון משנה בזכויות אלה, והזכות להביא לתובענה על הפרה של זכויות אלה.

תוכן המשתמש שלך חייב להיות חוקי, אסור לפגוע בזכויות המשפטיות של כל צד שלישי.

אתה מתחייב לא להגיש כל תוכן משתמש לאתר שהוא או אי פעם היה הנושא להליכים משפטיים מאוימים או בפועל או תלונה דומה אחרת.

innovinet.co.il שומרת לעצמה את הזכות לערוך או להסיר כל חומר שהוגש לאתר זה, או מאוחסן על השרתים של innovinet.co.il, או התארח או פורסם על אתר זה.

ביחס לתוכן משתמש , innovinet.co.il אינה מתחייבת לפקח על הגשת תוכן כזה, או הפרסום של תכנים כאלה באתר זה.

לא תינתן אחריות

אתר זה מסופק "כפי שהוא" ללא כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע. innovinet.co.il אינה מייצגת או אחראית ביחס לאתר זה או במידע ובחומרים הניתנים באתר זה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, innovinet.co.il אינה מתחייבת כי:

 • אתר זה יהיה כל הזמן זמין, או זמין כלל; או
 • המידע באתר זה הוא מלא, נכון, מדויק או שאינו מטעה.

שום דבר באתר זה מהווה, או אמור להוות, ייעוץ מכל סוג.

הגבלת החבות

innovinet.co.il לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי שום גורם (בכפוף לכל דין) ביחס לתוכן, או שימוש, או בדרך אחרת בהקשר עם האתר הזה:

 • לכל הפסד ישיר;
 • לכל אובדן עקיף, מיוחד או תוצאתי, או
 • לכל הפסד עסקי, אובדן הכנסות, רווחים או חסכונות צפויים, אובדן חוזים או קשרים עסקיים, אובדן מוניטין או השחתה של מידע או נתונים.

סבירות

עם השימוש באתר זה, אתה מסכים שההכללות והמגבלות של האחריות הקבועה באתר זה הם סבירים. אם אתה לא חושב שהם סבירים, אסור לך להשתמש באתר זה.

צדדים אחרים

אתה מקבל את זה שכישות בערבון מוגבל, ל – innovinet.co.il יש אינטרס להגביל את החבות האישית של נושאי המשרה והעובדים שלה. אתה מסכים ומתחייב שלא לקיים כל תביעה אישית כנגד נושאי משרה או עובדים של innovinet.co.il.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מסכים למגבלות האחריות והחבות שנקבעו בהצהרות באתר אינטרנט זה ומטרתן להגן על נציגים של innovinet.co.il, עובדים, סוכנים, חברות בנות, יורשים, נמחים וקבלני משנה כמו גם innovinet.co.il עצמה.

הוראות אינן ניתנות לאכיפה

אם הוראה כלשהי של תנאי שימוש באתר זה, או שתימצא, בלתי ניתנת לאכיפה על פי כל דין, לא תהיה השפעה על יכולת האכיפה של ההוראות האחרות המופיעות באתר זה.

שיפוי

עליך לשפות את innovinet.co.il והנך מתחייב לשמור על innovinet.co.il ולשפות כנגד כל הפסדים, נזקים, עלויות, התחייבויות והוצאות (כולל הוצאות ללא מגבלה וכל סכומים ששולמו על ידי innovinet.co.il לצד שלישי ביישוב של תביעה או מחלוקת בעצת היועצים משפטיים של innovinet.co.il) אשר נגרמו או ייגרמו ל- innovinet.co.il נזק הנובע מכל הפרה של הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, או כתוצאה מכל תביעה שהפרה כל הוראה של תנאי שימוש אלה .

הפרת תנאי השימוש אלה

מבלי לפגוע בזכויות אחרות של innovinet.co.il תחת תנאים אלה, במקרה של הפרת תנאי שימוש אלה בכל דרך שהיא, innovinet.co.il עשויה לנקוט בפעולה כפי שתראה לנכון להתמודד עם ההפרה, לרבות השעיית גישתך לאתר האינטרנט, חסימת הגישה לאתר באמצעות כתובת ה-IP שלך, ליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך כדי לבקש מהם לחסום את הגישה שלך לאתר ו / או ייזום הליך משפטי נגדך.

וריאציה

innovinet.co.il עשויה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. תנאים מתוקנים יחולו על השימוש באתר זה מיום פרסום התנאים המתוקנים באתר זה. אנא בדוק דף זה באופן קבוע, כדי להבטיח שהנך מכיר את הגרסה הנוכחית.

הרשאה

innovinet.co.il רשאית להעביר, למכור, להשכיר, להחכיר או לנהוג בכל דרך בזכויותיה ו / או חובותיה על פי תנאים אלה מבלי להודיע ​​לך או לקבל את הסכמתך.

הפרדה

אם תנאי מתנאים אלה נקבע על ידי בית משפט או רשות מוסמכת האחרת כבלתי חוקי ו / או בלתי ניתן לאכיפה, שאר ההוראות תמשכנה להיות בתוקף. אם כל הוראה בלתי חוקית ו / או בלתי ניתנת לאכיפה תהיה חוקית או ניתנת לאכיפה, תמשיך להיות בתוקף.

ההסכם כולו

מונחים ותנאים אלו, יחד עם מדיניות הפרטיות של innovinet.co.il מהווים הסכם מלא בינך לבין innovinet.co.il ביחס לשימוש באתר זה, וגוברים על כל ההסכמים הקודמים בגין השימוש באתר זה.

דין ושיפוט

כפופים לתנאי השימוש בהתאם לחוקים של תל אביב, ישראל, כל הסכסוכים הנוגעים לתנאים אלה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של תל אביב, ישראל.

פרטים של innovinet.com

innovinet.co.il הוא מותג של חברת סאו קריאייטיב בע"מ